Home / Heat Pump Blog / Novinky z oboru / Průmyslový blog / EPEE vítá evropskou strategii vytápění a chlazení

EPEE vítá evropskou strategii vytápění a chlazení

Zobrazení:1     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2016-06-03      Původ:Stránky

Evropské partnerství pro energii a životní prostředí přivítalo vůbec první komplexní strategii Evropské komise věnovanou vytápění a chlazení.

Evropská komise představila první strategii pro optimalizaci vytápění a chlazení budov a průmyslových odvětví, což je odvětví, které představuje 50 % roční spotřeby energie v EU.

Andrea Voigt, generální ředitelka EPEE, řekla: 'Tato strategie je vítanou vzpruhou pro náš průmysl,' řekla Andrea Voigt, generální ředitelka EPEE.'Vzhledem k tomu, že vytápění a chlazení tvoří hlavní část evropské spotřeby energie, má smysl se na toto odvětví silně zaměřit, a tato strategie je proto již dávno dokončena.'

V prohlášení EPEE uvedl: „Strategie obsahuje mnoho pozitivních prvků, jako je obhajoba technologicky neutrálního přístupu, tvrzení, že spotřebitel by měl být jádrem této strategie, a zdůraznění potřeby atraktivního financování pro řádnou renovaci budov. .

Jaká je první strategie vytápění a chlazení a jaký je její účel?

Strategie EU pro vytápění a chlazení je první iniciativou EU, která se zabývá energií používanou k vytápění a chlazení v budovách a průmyslu, která představuje 50 % roční spotřeby energie EU.Tím, že bude toto odvětví chytřejší, účinnější a udržitelnější, dovoz energie a závislost se sníží, náklady se sníží a emise se sníží.Strategie je klíčovým opatřením rámcové strategie energetické unie a přispěje ke zlepšení energetické bezpečnosti EU ak řešení klimatické agendy po COP 21.

Jak si stojí Evropa v oblasti vytápění a chlazení?

Aktuálně celý sektor představuje 50 % roční energie EU spotřeba;představuje 13 % spotřeby ropy a 59 % celkové spotřeby plynu v EU (pouze přímé použití) – což odpovídá 68 % veškerého dovozu plynu. To je proto, že:

 • Evropské budovy jsou staré, což znamená různé problémy, včetně:

o Téměř polovina budov v EU má kotle nainstalované před rokem 1992 s účinností nižší než 60 %.

o 22 % plynových kotlů, 34 % elektrických přímotopů, 47 % olejových kotlů a 58 % uhelných kotlů je starších než jejich technická životnost.

Renovace stávajících budov by mohla vést ke snížení spotřeby energie;míra rekonstrukcí je však v současnosti nižší než 1 %.

 • Obnovitelné zdroje energie se v tomto odvětví příliš nepoužívajíZemní plyn je největším primárním zdrojem energie pro vytápění a chlazení (46 %), následuje uhlí (asi 15 %), biomasa (asi 11 %), topný olej (10 %), jaderná energie (7 %) a některé obnovitelné zdroje zdroje energie (vítr, FV a vodní, asi 5 %).Ostatní obnovitelné zdroje jako solární (tepelná) energie, okolní teplo a geotermální energie představují dohromady 1,5 % a ostatní fosilní paliva 4 %.Celkově se obnovitelná energie podílí na spotřebě primární energie v odvětví vytápění a chlazení 18 % a existuje významný potenciál pro zvýšení jejího podílu.

 • Příliš mnoho energie se plýtvá: odhaduje se, že množství tepla vyrobeného v průmyslových procesech a odpadního v atmosféře nebo do vody v EU postačuje k pokrytí veškerých potřeb EU na vytápění obytných a terciárních budov[1].

Co je ve strategii?

Za účelem snížení úniků energie z budov, maximalizace účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů určuje strategie EU pro vytápění a chlazení následující opatření:

1) Usnadněte si renovaci budov

 • Vývoj souboru opatření pro usnadnění renovace vícebytových domů, např. pomocí moderních vytápěcích a chladicích zařízení (jako jsou tepelná čerpadla) a izolačních materiálů a rady ohledně kroků, které je třeba dodržovat

 • Lepší sdílení nákladů, které umožní nájemcům i vlastníkům těžit z investic vynaložených na renovaci starých budov a bytů nebo na výměnu svých starých zastaralých systémů vytápění za nové účinné využívající obnovitelné zdroje energie nebo vytápění z inteligentních sítí dálkového vytápění nové generace

 • Podporovat osvědčené modely energetické účinnosti pro veřejné školy a nemocnice, aby úřadům poskytly postupy například o tom, jak využívat společnosti poskytující energetické služby, smlouvy o energetické náročnosti a veřejné zakázky nebo řešení pro vlastní spotřebu při zefektivňování těchto budov, jak postupovat při energetické renovaci a instalaci systémů vytápění a chlazení dodávané z čistých obnovitelných zdrojů energie.To také sníží náklady a zvýší kupní sílu například za učební materiály, počítače, vybavení sportovních hal, knihoven nebo vnitropodnikových restaurací.

 • Posílená spolehlivost průkazů energetické náročnosti, která bude posouzena v nadcházejícím přezkumu směrnice o energetické náročnosti budov.To umožní poskytovat spotřebitelům a investorům jasné informace o využívání obnovitelné energie v budovách a vytvářet tržní signály pro širší využití obnovitelné energie v budovách.

2) Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů

Dnes je vytápění a chlazení stále do značné míry závislé na fosilních palivech.Obnovitelná energie představuje pouze 18 % dodávek vytápění a chlazení.Strategie vytápění a chlazení upozorňuje na skutečnost, že energetická účinnost a využívání obnovitelných zdrojů energie se vzájemně doplňují.

 • Zvýšení podílu řešení obnovitelné energie v budovách bude zváženo v nadcházejících přezkumech směrnice o obnovitelné energii a směrnice o energetické náročnosti budov.

 • Finanční podpora pro zavádění technologií obnovitelných zdrojů energie je k dispozici prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů, programu EU Horizont 2020 pro výzkum a vývoj a integrovaného strategického plánu energetických technologií.

3) Opětovné využití energetického odpadu z průmyslu

Průmyslová a energetická zařízení produkují velké množství odpadního tepla a odpadního chladu, které se v současnosti nevyužité rozptýlí do vzduchu a vody.Lze implementovat řadu řešení:

 • Přímé napájení prostřednictvím systémů dálkového vytápění: Toto je již praktikováno např. ve švédském městě Göteborg, kde je více než 90 % všech bytových domů vytápěno odpadním teplem z okolních průmyslových závodů (rafinérie a chemické závody), spalováním odpadu a kogenerací (tj současná výroba elektřiny a tepla, přičemž obě se využívají) prostřednictvím 1000 km sítě dálkového vytápění.

 • Chlazení pomocí kogeneračních a absorpčních chladičů, které přeměňují teplo na chlad, který lze využít v budovách prostřednictvím okresní sítě.Absorpce je proces, který využívá odpadní teplo ze spalování odpadu a rafinérií, například v letních měsících, k přeměně vytápění na chlazení.To je již praktikováno v mnoha systémech dálkového chlazení, jako je systém dálkového chlazení ve Vídni, který využívá teplo vyrobené v kogenerační spalovně odpadu během léta k zásobování chlazení.

 • Rozvoj infrastruktury: Vnitrostátní a místní orgány hrají klíčovou roli při stanovování svých ekonomických potenciálů odpadního tepla nebo chladu, vytváření správných předpisů a pomáhání při rozvoji infrastruktury potřebné k využití tohoto potenciálu.

4) Zapojení spotřebitelů a průmyslových odvětví

 • Spotřebitelé: Vlastníci, nájemci, provozovatelé budov a veřejné orgány by měli být schopni činit informovaná rozhodnutí o renovaci budov, možnostech efektivního a obnovitelného vytápění/chlazení a o úspoře energie prostřednictvím pokročilého měření, účtování, řízení vytápění a chlazení a automatizace v reálném čase, budování kapacit, aby pochopili, co mohou dělat, jak strukturovat své projekty a zajistit přístup k financování.

 • Průmysl: V roce 2012 představoval průmysl jednu čtvrtinu celkové konečné spotřeby energie v EU, z čehož většina (73 %) byla použita na vytápění a chlazení.

Zlepšení energetické účinnosti pro vytápění a chlazení v energeticky náročných průmyslových odvětvích lze dosáhnout třemi hlavními způsoby: (1) zlepšením průmyslových procesů, (2) integrací tepla mezi závody (a další integrací energie a zdrojů) mezi procesy na místě. rekuperovat přebytečné teplo ve vlastních lokalitách, často prostřednictvím průmyslové symbiózy v průmyslových parcích, a (3) přenášet nevyužité nízkoteplotní teplo mimo průmyslový areál blízkým spotřebitelům tepla, jako jsou obce, prostřednictvím tepelných sítí.

Jaké budou výhody?

Implementace strategie přinese výhody všem, konkrétněji:

 • Občané: Občané EU by měli prospěch z lepších životních podmínek, pohodlí a zdraví, lepšího životního prostředí, o kterém vědí, že je udržitelné pro budoucí generace, a snížení měsíčních a ročních výdajů na vytápění.Pokud je například váš dům vybaven konvenčním plynovým kotlem s ročním odběrem 20 MWh energie, může vám nový kondenzační plynový kotel ušetřit 275 EUR ročně.Efektivní topná zařízení založená na obnovitelné energii, jako jsou tepelná čerpadla kombinovaná se solárními ohřívači vody, mohou snížit roční výdaje domácnosti na energii z 1500–2000 EUR na 300–500 EUR.Současní pasivní spotřebitelé se navíc mohou stát méně závislí na kolísání cen energií a dokonce i „prosumeři“, tj. malí výrobci obnovitelné energie, kteří mohou svou přebytečnou energii prodávat na liberalizovaném trhu s energií.

 • Dělníci: Výroba a instalace energeticky účinných zařízení a materiálů založených na obnovitelné energii jsou činnosti náročné na práci, které v průměru mohou vytvořit dvakrát tolik pracovních míst než výroba a instalace konvenčních zařízení na výrobu energie.Energeticky účinné zboží a služby prodané v roce 2010 vytvořily přibližně 0,9 milionu přímých pracovních míst a2,4 milionu nepřímých nových pracovních míst v Evropě.

 • Průmysl: energie náklady by se mohly snížit o 4-10% s investicemi, které se samy vrátí za méně než 5 let.

Navíc bude snížit CO2 emise a znečištění ovzduší:

Vzhledem ke klimatickým cílům EU se očekává, že do roku 2050 klesne poptávka po vytápění a chlazení o 42 % až 56 %, s úměrným snížením emisí CO2.Očekává se, že toto odvětví bude hrát klíčovou roli při snižování emisí.

Například nové nařízení EU o energetickém štítku a ekodesignu kotlů, které poprvé ukazuje hodnocení účinnosti, podle odhadů ušetří 600 TWh energie a sníží CO2 emise o 135 milionů tun do roku 2030.

Nové nařízení o ekodesignu pro produkty pro ohřev vzduchu, chladicí produkty, vysokoteplotní procesní chladiče a fancoilové jednotky navíc doplňuje soubor požadavků na ekodesign na vytápění a chlazení.Tato opatření by mohla v roce 2030 ušetřit 5 Mtoe ročně, což odpovídá 9 milionů tun CO2.

Snížení spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na zásobování teplem a chlazením rovněž významně přispěje ke snížení znečištění ovzduší zejména v městských oblastech.

Jaká je role vytápění a chlazení při dosahování cílů EU v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie?

EU je na cestě k dosažení svého cíle 20% podílu obnovitelné energie do roku 2020. Cíle 20% energetické účinnosti však bude dosaženo pouze tehdy, budou-li plně provedeny stávající právní předpisy EU o energetické účinnosti.Vytápění a chlazení proto hraje klíčovou roli při zajišťování splnění cílů EU v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Jak si stojí Evropa ve srovnání s ostatními částmi světa?

Evropa je světovým lídrem v oblasti energetické účinnosti a obnovitelné energie:

 • Více než 90 % účinných, obnovitelných kotlů prodávaných a používaných Evropany bylo vyvinuto a vyrobeno evropskými společnostmi.

 • Evropa má celosvětově nejvyšší podíl kogenerace na výrobě elektřiny a tepla, před USA a Japonskem.

 • Kromě toho je Evropa také kolébkou vznikajících nových technologií, jako je kogenerace palivových článků a geotermální vytápění a chlazení.Její inovativní společnosti dálkového vytápění a chlazení nemají žádné konkurenty schopné nahradit jejich produkty a odborné znalosti a jsou zvány v Číně, Jižní Koreji, Rusku a na Středním východě, aby instalovaly a provozovaly své jedinečné systémy.

Jaká je dlouhodobá vize?

Evropa chce do roku 2050 dekarbonizovat svůj stavební fond: To znamená, že Evropa by ročně ušetřila přibližně 40 miliard EUR na dovozu plynu a 4,7 miliardy EUR na dovozu ropy.EU Emise CO2 by se snížily o 30 % a výdaje občanů na vytápění a chlazení jejich domů a budov se sníží o 70 %. Znečištění vzduchu z vytápění a chlazení by se snížilo o více než 90 %, čímž by se odstranily související zdravotní problémy.

Průmysl se může ubírat stejným směrem s využitím ekonomických důvodů pro efektivitu a nová technická řešení. Odhaduje se, že průmysl by mohl snížit spotřebu energie o 4–5 % v roce 2030 a 8–10 % v roce 2050 pouze implementací komerčně životaschopných a dostupných řešení.Podíl na obnovitelné energie by dosáhly 30 % a průlomové technologie by pomohly průmyslu dekarbonizovat při výrobě výrobní procesy o 30-50 % méně energeticky náročné.

Jaké jsou další kroky?

Přechod na nízkouhlíkový systém vytápění a chlazení vyžaduje opatření od všech zúčastněných subjektů.To zajistí rámec řízení EU 2030, zatímco opatření budou urychlena

1. Podle legislativní revize z:

 • směrnice o energetické účinnosti, směrnice o energetické náročnosti budov a iniciativa inteligentního financování inteligentních budov v roce 2016;

 • Nový design trhu s elektřinou a návrh rámce pro obnovitelnou energii v roce 2016.

2. Sérií nelegislativní akce počítaje v to:

 • Vypracování souboru nástrojů pro usnadnění renovace v budovách s více byty;

 • Propagace osvědčených modelů energetické účinnosti pro vzdělávací budovy a nemocnice ve veřejném vlastnictví;

 • Rozšířit činnost kampaně BUILD UP dovedností o zlepšení školení stavebních odborníků, zejména prostřednictvím nového modulu pro energetické experty a architekty.

Výše uvedené je původně z http://www.racplus.com/news/the-european-heat-pump-market-on-the-rise/8673139.fullarticle


Related Heat Pump Articles

 • Rozdíl mezi spirálou výparníku a spirálou kondenzátoru

  2023-12-01

  Cívky kondenzátoru a výparníku jsou obvykle spojeny s velkoobchodními tepelnými čerpadly.V zásadě jsou všechny AC s chladivy vybaveny výparníkovými a kondenzátorovými spirálami, které jim umožňují provádět chlazení a vytápění podle potřeby.Cívka výparníku zachycuje teplo přítomné ve vzduchu v místnosti a přenáší jej Přečtěte si více
 • Kompletní průvodce: Náklady na tepelné čerpadlo zdroje vzduchu

  2022-01-07

  Tepelná čerpadla se překvapivě stala „nezbytným“ spotřebičem pro svou schopnost nabídnout pohodlný a spolehlivý zdroj energie pro každého, kdo chce ohřát své bazény nebo zůstat v teple uvnitř.Pokud chcete investovat do topné nebo chladicí jednotky, tepelná čerpadla jsou bezesporu vhodnou variantou pro vaše potřeby Přečtěte si více
 • Nejlepší výrobci vzduchových tepelných čerpadel roku 2022

  2021-10-30

  Vzduchová tepelná čerpadla jsou vysoce účinným a obnovitelným řešením vytápění pro mnoho majitelů nemovitostí.Tato hodnotná zařízení pomáhají šetřit peníze na účtech za energii, mají nízkou uhlíkovou stopu, mají vysoký sezónní koeficient výkonu (SCOP), lze je využít k vytápění a chlazení, mají nízkou hlavní Přečtěte si více
 • Pro splnění požadavků projektu China North „Coal to Electric“ společnost Sprsun

  2016-08-19

  Severovýchodní region v posledních letech generuje příliš mnoho energie, což vážně přispělo ke smogu, upozornilo prohlášení Národní energetické správy (NEA). NEA naléhala na region, aby zrušil nebo odložil projekty výroby elektřiny z uhlí se společnou kapacitou přes 7,5 milionu kilowattů.Regiony s mírou plýtvání energií vyšší než 20 procent by měly zastavit nové projekty. K nahrazení uhelných kotlů byly zvoleny tepelná čerpadla, elektrické kotle,11druhy způsobů vytápění. Přečtěte si více

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Profesionální výrobce tepelných čerpadel od roku 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontaktujte SPRSUN. Podpora 7/24. Odpovíme vám co nejdříve!

Tel: 0086-20-82181867
Phone: 0086-18933985692 
WhatsApp: 0086-18933985692