Home / SPRSUN Heat Pump Industry Blog / Centrum nápovědy / Návod na údržbu barevného dotykového ovladače s DC invertorovým tepelným čerpadlem

Návod na údržbu barevného dotykového ovladače s DC invertorovým tepelným čerpadlem

Zobrazení:0     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2023-03-29      Původ:Stránky


1,Chyba 03 Spínač průtoku vody

Ucpaný filtr, což má za následek nízký průtok

Vzduch v potrubí, což způsobuje špatný průtok vody

Vodní systém se zavřenými nebo ne zcela otevřenými ventily

Vodní čerpadlo je příliš malé, což má za následek nízký průtok

Spínač průtoku vody je rozbitý

Vodní čerpadlo je rozbité


Metoda úsudku

Výfukový ventil má odvod vzduchu, vizuální kontrola průtoku vody je malá

Zkontrolujte, zda některý ventil není zcela otevřen

Pokud je výstup vodního čerpadla na základní desce pod proudem, ale vodní čerpadlo se netočí, znamená to, že je vodní čerpadlo rozbité

Pokud výše uvedené nelze vyloučit, můžete tdočasně spojit spínač průtoku vody (průtok vody a COM propojeny spolu s elektrickým vodičem), nucený zapnout stroj.Když je výstupní teplota vody vyšší než teplota vody v nádrži o více než 10 stupňů, což znamená, že průtok malého množství je třeba vyprázdněte nebo vyměňte větší vodní čerpadlo, pokud je teplotní rozdíl do 10 stupňů a nedošlo k selhání zapnutí stroje, spínač průtoku vody je rozbitý.

Řešení:

Pokud je filtr ucpaný, sejměte víčko filtru obr. 1 a vyčistěte sítka filtru obr. 2

Vzduch v potrubí musí být odváděn z potrubí pomocí napřx výfuk ventil nebo živé připojení


Zkontrolujte všechny ventily a úplně je otevřete

Pokud se po dočasném zapojení spínače průtoku vody a rozdílu teplot překročí 10 stupňů zjistí, že v potrubí není vzduch, je třeba vodní čerpadlo vyměnit za čerpadlo s vyšší dopravní výškou a průtokem.

Po dočasném připojení spínače průtoku vody se stroj bez závady zapne, vyměňte spínač průtoku vody, pokud je zjištěno, že je poškozený, nebo vyměňte vodní čerpadlo, pokud je zjištěno, že je poškozené.


2,Er 05/Er68/Er70 Alarm vysokého tlaku

Analýza příčin:

Ucpaný filtr, což má za následek nízký průtok

Vzduch v potrubí, což způsobuje špatný průtok vody

Vodní systém se zavřenými nebo ne zcela otevřenými ventily

Teplota teplé vody nebo teplota podlahového vytápění není umístěna v odpovídajícím vratném potrubí vody nebo slepém potrubí vodní nádrže

Dopravní výška čerpadla nebo průtok je příliš nízký, což má za následek nízký průtok

Znečištění výměníku tepla na straně vody, což má za následek vysoký tlak

Vzduch ve fluorovém systému, což má za následek vysoký tlak

Senzor vysokého tlaku je rozbitý

Elektronický expanzní ventil je rozbitý, což má za následek vysoký tlak


Řešení:

Pokud je filtr ucpaný, sejměte víčko filtru obr. 1 a vyčistěte sítka filtru obr. 2

Vzduch v potrubí musí být odváděn z potrubí pomocí napřx výfuk ventil nebo živé připojení


Zkontrolujte všechny ventily a úplně je otevřete

Pokud sonda vypadne, je třeba ji umístit do odpovídající polohy

Pokud se po dočasném zapojení spínače průtoku vody a rozdílu teplot překročí 10 stupňů zjistí, že v potrubí není vzduch, je třeba vodní čerpadlo vyměnit za čerpadlo s vyšší dopravní výškou a průtokem.

Zkontrolujte, zda není vodní kámen ve vodovodním potrubí, pokud je vodního kamene větší, je třeba použít 50% roztok kyseliny šťavelové, teplotu udržovat na 45 až 50 stupních, zapnout čištění cyklu čerpadla na cca 6 hodin (nutno přidat vědro s vodou, samostatný cirkulační okruh), po vyčištění vypusťte odpadní vodu a třikrát opakovaně doplňte vodu na mytí.

Pokud je doba vakua opraveného stroje kratší než 1 hodina, úroveň podtlaku nemusí být dostatečná a systém může mít vzduch, takže se ukazatel manometru bude třást. Potom je třeba znovu vypustit a doplnit chladivo.

Pokud ukazatel manometru ukazuje normální tlak a tlak uvnitř ručního ovladače je velmi vysoký, může být snímač vysokého tlaku rozbitý a je třeba jej vyměnit.

Pokud teplotní rozdíl mezi přední a zadní částí elektronického expanzního ventilu není významný, může být elektronický expanzní ventil rozbitý a je třeba jej vyměnit.


3,Er67/Er69 Ochrana proti příliš nízkému tlaku

Analýza příčin:

Žebra sálového počítače špatně namrzají

Zlomený profil vzduchu způsobuje nedostatečné proudění vzduchu

Kabeláž snímače nízkého tlaku je uvolněná

Systém uniká chladivo

Senzor nízkého tlaku je rozbitý


Řešení:

Silná námraza na žebrech hlavního rámu: V případě silné námrazy je vyžadováno nucené odmrazování a okolní sonda by měla být umístěna co nejdále od žeber, aby ji nezakryl sníh.A zkontrolujte, zda byly nastaveny parametry odmrazování, přičemž původní parametry zůstaly zachovány.

Zlomený profil křídla: vyměňte profil křídla

Zkontrolujte kabeláž snímače nízkého tlaku na základní desce, zda nejsou uvolněné odpojení

unikající chladivo ze systému: najděte netěsnost, pokud netěsní, opravte netěsnost a znovu ji vysajte a naplňte chladivem o hmotnosti požadované na typovém štítku

Pokud je vše výše uvedené vyloučeno, pak je snímač nízkého tlaku zlomený, vyměňte snímač nízkého tlaku přímo


4, Er 12 Ochrana před příliš vysokou teplotou výfuku

Analýza příčin:

Nedostatek chladiva

Sonda výfuku prasklá

Testovací metody:

Tlak na manometru vlevo na obrázku níže je 0, což znamená, že chladivo přestalo unikat;tlak na tlakoměru vpravo je nízký a teplota odpovídající ručičce nízkotlakého tlakoměru je o více než 15 stupňů nižší než aktuální okolní teplota, když jednotka běží, a teplota výfuku je vyšší než 115 stupňů, což znamená, že je nedostatek chladiva.

Teplota výfukové sondy T4 stále ukazuje přes 115 stupňů po vypnutí jako rozbitá sonda

Řešení: Pokud je nedostatek chladiva, najděte únik a opravte únik.Poté ji znovu vysajte a naplňte chladivem o hmotnosti požadované na typovém štítku nebo vyměňte sondu, pokud je rozbitá.


5, Er 14 Porucha snímače teploty vodní nádrže

Analýza příčiny: Uvolněný/přerušený/přerušený vodič sondy vodní nádrže

Testovací metody: Zkontrolujte, zda je sonda vodní nádrže připojena k T2, zda není uvolněná nebo odpojená.Zda není poškozené tělo drátu sondy.

Řešení: Znovu vložte sondu, pokud je uvolněná a uvolněná, nebo ji jednoduše vyměňte, pokud je rozbitá


6, Er 15 Porucha snímače teploty přívodu vody

Analýza příčiny: Uvolněný/přerušený/přerušený vodič sondy přívodu vody

Testovací metody: Zkontrolujte, zda je sonda přívodu vody připojena k T3, zda není uvolněná nebo odpojená.Zda není poškozené tělo drátu sondy.

Řešení: Znovu vložte sondu, pokud je uvolněná a uvolněná, nebo ji jednoduše vyměňte, pokud je rozbitá


7, Er 16 Chyba snímače teploty výparníku

Analýza příčiny: Uvolněný/přerušený/přerušený vodič sondy vzduchové HE cívky

Testovací metody: Zkontrolujte, zda je spirálová sonda Air HE připojena k T6, zda není uvolněná nebo odpojená.Zda není poškozené tělo drátu sondy.

Řešení: Znovu vložte sondu, pokud je uvolněná a uvolněná, nebo ji jednoduše vyměňte, pokud je rozbitá


8, Er 18 Porucha teploty výfuku

Analýza příčiny: Uvolněný/přerušený/přerušený vodič výfukové sondy

Testovací metody: Zkontrolujte, zda je výfuková sonda připojena k T4, zda není uvolněná nebo odpojená.Zda není poškozené tělo drátu sondy.

Řešení: Znovu vložte sondu, pokud je uvolněná a uvolněná, nebo ji jednoduše vyměňte, pokud je rozbitá


9, Er21 Porucha snímače okolní teploty

Analýza příčiny: Uvolněný/přerušený/přerušený vodič sondy teploty okolního vzduchu

Testovací metody: Zkontrolujte, zda je sonda teploty okolního vzduchu připojena k T7, zda není uvolněná nebo odpojená.Zda není poškozené tělo drátu sondy.

Řešení: Znovu vložte sondu, pokud je uvolněná a uvolněná, nebo ji jednoduše vyměňte, pokud je rozbitá


10, Er 10 Selhání komunikace modulu frekvenčního převodu (alarm při odpojení komunikace mezi vnější deskou a deskou měniče)

Analýza příčiny: Poškozený měnič, poškozená základní deska, poškozený propojovací kabel mezi základní deskou a měničem

Testovací metody: Restartujte po pěti minutách výpadku napájení, zkontrolujte stopy spálení na základní desce a invertoru při výpadku napájení


Zkontrolujte spojovací kabel mezi hlavní deskou a měničem, zda je bezpečný a není uvolněný


Změřte, zda je napájení měniče normální a sledujte, zda svítí kontrolka hlavní desky a měniče
11, Er 23 Ochrana výstupní teploty chladicí vody proti přechlazení

Analýza příčin:

Ucpaný filtr, což má za následek nízký průtok

Vzduch v potrubí, což způsobuje špatný průtok vody

Vodní systém má ventily, které nejsou zcela otevřené

Hlava vodního čerpadla nebo průtok jsou příliš nízké, což má za následek nízký průtok

Poškozená sonda na výstupu vody

Řešení:

Pokud je filtr ucpaný, sejměte víčko filtru obr. 1 a vyčistěte sítka filtru obr. 2

Vzduch v potrubí musí být odváděn z potrubí pomocí napřx výfuk ventil nebo živé připojení


Zkontrolujte všechny ventily a úplně je otevřete

Pokud zjistíte, že v potrubí není vzduch, zapněte stroj a sledujte teplotní rozdíl mezi vstupní a výstupní vodou a zda výstupní teplota vody normálně klesá.Pokud to není normální, je poškozená sonda výstupu vody.


12, Er 29 Porucha snímače teploty vratného plynu

Analýza příčin:

Uvolněný/přerušený/přerušený vodič sondy přívodního plynu

Testovací metody:

Zkontrolujte, zda je vstupní plynová sonda připojena k T5, zda není uvolněná nebo odpojená.Zda není poškozené tělo drátu sondy.

Řešení: Znovu vložte sondu, pokud je uvolněná a uvolněná, nebo ji jednoduše vyměňte, pokud je rozbitá


13, Er32 Ochrana před příliš vysokou teplotou výstupní vody

Analýza příčin:

Ucpaný filtr, což má za následek nízký průtok

Vzduch v potrubí, což způsobuje špatný průtok vody

Vodní čerpadlo není vypuštěno, což má za následek nízký průtok

Vodní systém má ventily, které nejsou zcela otevřené

Nastavte příliš vysokou teplotu a příliš nízký průtok

Vodní čerpadlo je příliš malé, což má za následek nízký průtok

Řešení:

Čištění filtrů

Úplné odsávání vzduchu z potrubí, instalace automatických výfukových ventilů v nejvyšším bodě systému

Evakuace vodní pumpy

Otevřete ventil

Snižte nastavenou teplotu

Vyměňte vodní čerpadlo za vyšší průtok


Er 34 Teplota modulu frekvenčního převodu je příliš vysoká

Analýza příčin:

ventilátor při chlazení nefunguje

Řešení:

zařízení s jedním ventilátorem může nahradit zástrčku ventilátoru hlavní desky do jiné zásuvky, kromě nastavení D01 na 0 a D02 na 1

vyměnit motor

vyměnit základní desku14, Er 44 Příliš nízká teplota vzduchu

Analýza příčin:

Nesprávně nastavený parametr ochrany při nízké okolní teplotě

Sonda teploty okolního vzduchu je poškozena

Okolní teplota přesahuje rozsah provozních teplot

Testovací metody:

Zkontrolujte, zda je minimální provozní teplota okolí nastavená v parametrech určitý °C

Zkontrolujte, zda je aktuální okolní teplota zobrazená v provozních parametrech stejná jako skutečná okolní teplota
Řešení:

Změňte parametry nastavení, pokud jsou nastaveny nesprávně

Vyměňte sondu teploty okolního vzduchu, pokud displej neodpovídá skutečné okolní teplotě

Vyměňte jednotku za takovou, která je vhodná pro klima v dané oblasti


13, Er 64/Er66 Porucha DC ventilátoru 1/2

Analýza příčin:

DC ventilátor poškozený

Poškozená patice ventilátoru základní desky

Nesprávně nastavený parametr

Testovací metody:

Zkontrolujte, zda je patice ventilátoru na základní desce správnáZkontrolujte, zda je výběr ventilátoru v nastavení parametrů správný, vyberte 1 pro parametr D01 a 0 pro parametr D02 pro stroje s jedním ventilátorem.Řešení:

zařízení s jedním ventilátorem může nahradit zástrčku ventilátoru hlavní desky do jiné zásuvky, kromě nastavení D01 na 0 a D02 na 1

vyměnit motor

vyměnit základní desku

Spojení se nezapne

Poruchový jev: stroj se nezapne, dotyková obrazovka vyzve k ukončení spojení

Řešení: Zkontrolujte, zda je spínač propojení dočasně připojeno. Pokud ne, dočasně připojen.

Related Heat Pump Articles

 • Rozdíl mezi spirálou výparníku a spirálou kondenzátoru

  2023-12-01

  Cívky kondenzátoru a výparníku jsou obvykle spojeny s velkoobchodními tepelnými čerpadly.V zásadě jsou všechny AC s chladivy vybaveny výparníkovými a kondenzátorovými spirálami, které jim umožňují provádět chlazení a vytápění podle potřeby.Cívka výparníku zachycuje teplo přítomné ve vzduchu v místnosti a přenáší jej Přečtěte si více
 • Kompletní průvodce: Náklady na tepelné čerpadlo zdroje vzduchu

  2022-01-07

  Tepelná čerpadla se překvapivě stala „nezbytným“ spotřebičem pro svou schopnost nabídnout pohodlný a spolehlivý zdroj energie pro každého, kdo chce ohřát své bazény nebo zůstat v teple uvnitř.Pokud chcete investovat do topné nebo chladicí jednotky, tepelná čerpadla jsou bezesporu vhodnou variantou pro vaše potřeby Přečtěte si více
 • Nejlepší výrobci vzduchových tepelných čerpadel roku 2022

  2021-10-30

  Vzduchová tepelná čerpadla jsou vysoce účinným a obnovitelným řešením vytápění pro mnoho majitelů nemovitostí.Tato hodnotná zařízení pomáhají šetřit peníze na účtech za energii, mají nízkou uhlíkovou stopu, mají vysoký sezónní koeficient výkonu (SCOP), lze je využít k vytápění a chlazení, mají nízkou hlavní Přečtěte si více
 • Pro splnění požadavků projektu China North „Coal to Electric“ společnost Sprsun

  2016-08-19

  Severovýchodní region v posledních letech generuje příliš mnoho energie, což vážně přispělo ke smogu, upozornilo prohlášení Národní energetické správy (NEA). NEA naléhala na region, aby zrušil nebo odložil projekty výroby elektřiny z uhlí se společnou kapacitou přes 7,5 milionu kilowattů.Regiony s mírou plýtvání energií vyšší než 20 procent by měly zastavit nové projekty. K nahrazení uhelných kotlů byly zvoleny tepelná čerpadla, elektrické kotle,11druhy způsobů vytápění. Přečtěte si více

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Profesionální výrobce tepelných čerpadel od roku 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontaktujte SPRSUN. Podpora 7/24. Odpovíme vám co nejdříve!

Tel: 0086-20-82181867
Phone: 0086-18933985692 
WhatsApp: 0086-18933985692